Önüm merkezi

Gar tigirli çeňňek - 895-20

Gysga düşündiriş:

Smoothuwaş

MsagatDurable

Has köpFokalýan

Öňkülerden has köp

Hytaýda öndürilen, welosiped sürýänler üçin ýokary hilli we elýeterli welosiped wilkalaryny üpjün etmegi maksat edinýän hemme zadyň arzan we gowy hilidigini aýdýar.Acingaryşa laýyk zatlary satýarys.Zawod seriýaly önümleriň tekiz, ultra çydamly anod bilen bejermek prosesi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

MODEL:

895-20

AIR-TNL

Howa gatnawy

STEERER:

Alýumin ∮ 30 (39.8) * 28.6

GARAŞ PITCH :

P171mm

GAR :

Alýumin

GÖRNÜŞ:

Alýumin-∮34mm gaty Anodize

KASTING :

Magniý 135 * ∮10mm açyk düşýär

SPRING :

Howa bahary

Düzediş :

TNL,

AR

Aýratynlyklary:

Howa bahary
Gidrawlik gulpy

Howa bahary
Uzakdan

WHEEL SIZE:

20 "

SYVAHATÇYLYK:

100

Tormoz görnüşi :

Disk tormozy

* TNL: Gidrawlik gulpy, RL: Gaýtadan gulplama A: Howa

Hatda şäheriň töwereginde we ýurt ýollarynda semiz welosipedli çapyksuwarlar, bölek bölekleri ýaly münmäge çynlakaý çemeleşýärler we öndürijilige garaşýarlar.895 bu çapyksuwarlar üçin jogap.“Airspring” bilen enjamlaşdyrylan, w / lock-out, isleýän ähli aýratynlyklary bar.Çeňňegiň ýagtylygyny saklamaga kömek edýän magneziý guýma we berk bolmagy üçin 34 mm gaty anodlaşdyrylan Al stansiýalary bar.

Howa bahary ulgamy

Howa çeşmesi iň ýokary öndürijilige ýetmek bilen bir hatarda polat rulon pru .inini ulanyp agramy tygşytlamak üçin ulanylýar.Howa bilen, adaty çatrykdan has tebigy we duýgur duýulýan çäksiz sazlanyp bilinýän bahar tizligini gazanyp bilersiňiz.

Bahar rulony

Rulonly pru springina kiçi göwrümli duýgurlygy optimizirläp, kiçijik ses çykardy.çyzykly bahar egrisi ýokardan ýumşaklygy, goşmaça orta urgy goldawyny we aşaky sazlaşykly ösüşi üpjün edýär.

Rulon çeşmesiniň peýdalary täze aşaky aýak kanallarymyz we Bleeders tarapyndan hasam güýçlendirilýär, rulon çeşmesiniň garaşylmadyk päsgelçiliksiz erkin işlemegine mümkinçilik berýär.

kompaniýa medeniýeti

Ajaýyp · Saýlaw

HYZMATDAŞ FORK berk çig mal dolandyryşy we gözegçilik ülňülerini özleşdirdi we çeşmeden hilini gözegçilikde saklamaga çalyşýar we bu pudak we müşderiler üçin has amatly we has oňat önümler döredýär.

Şekilleri biperwaý görelde alyň, göwünjeň şekilleri döredip bilmersiňiz.
Surfaceer ýüzüni boş göçürmek, janly çatryk döredip bilmeýär.
Öňki wilkanyň mahsus görnüşindäki zynjyrlardan dynyň we erkinlik we arassa durmuş duýgusyny yzarlaň.
“Ajaýyp · Hünärmen”, “hil” üçin tutanýerliligimizden we höwesimizden gelip çykýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň