Önüm merkezi

Tigir çeňňegini görkez - 916DH

Gysga düşündiriş:

Smoothuwaş

Has çydamly

Has çeýe

Öňkülerden has köp

Hytaýda öndürilen, welosiped sürýänler üçin ýokary hilli we elýeterli welosiped wilkalaryny üpjün etmegi maksat edinýän hemme zadyň arzan we gowy hilidigini aýdýar.Acingaryşa laýyk zatlary satýarys.Zawod seriýaly önümleriň tekiz, ultra çydamly anod bilen bejermek prosesi bar.

Smoothuwaş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

MODEL:

916DH

AIR-TNL

AIR-TNL-R

AIR-R

Howa gatnawy

STEERER:

Alýumin 7075 ∮ 30 * 28.6

GARAŞ PITCH :

P171mm

Jübüt garga :

Alýumin gara

GÖRNÜŞ:

Alýumin-∮34mm gaty Anodize

KASTING :

Alýumin 135 * ∮15 / 20mm QR

SPRING :

Howa bahary

Düzediş :

TNL,

TNL-R

A R.

A.

Aýratynlyklary:

Howa bahary
Gidrawlik gulpy

Howa bahary
Gidrawlik gulpy
Yza gaýtmak

Howa bahary
Yza gaýtmak

Iki gezek howa bahary

WHEEL SIZE:

20 "24" 26 "27.5"

SYVAHATÇYLYK:

100/120/140/160

Tormoz görnüşi :

Disk tormozy

* TNL: Gidrawlik gulpy, R: Yzyna A: Howa

Netijelere syn

Döwrebap dag tigir sürüşi üçin ýasalan
Lighteňil we çydamly alýumin we magniý erginlerini ulanyp, täze dizaýn düşünjesi, birinji derejeli sazlaýyş, şassiniň berkligi we güýji bilen barlyşyksyz ýaryş synpyny ýerine ýetirýär.

Show Bike Fork - 916DH (4)
Show Bike Fork - 916DH (3)
Show Bike Fork - 916DH (2)
Show Bike Fork - 916DH (1)

Aşaky aýak aýlaw kanallary

Çeňňegiň gysylmagy bilen aşaky aýaklaryň içindäki howa göwrümi peselýär we howa basyşy ýokarlanýar.Çeňňek näçe gysylsa, şonça-da basyş ýokarlanýar.Bu täsir, doly syýahatyň öňüni almagyň garaşylmadyk netijesini berip biler.Aşaky aýak kanallarymyz aşaky aýaklaryň içindäki howanyň mukdaryny ep-esli ýokarlandyrmak we şeýlelik bilen garaşylmadyk goşmaça basyş mukdaryny azaltmak arkaly bu meseläni ýeňilleşdirmäge kömek edýär.
Bu kanallaryň başga bir peýdasy, aşaky aýak hammamynyň ýagy aşaky aýaklaryň ýokarky akymlaryna aýlanmagy, çeňňegiň gysylmagy we syýahatynyň dowamy bilen köpük halkalaryny we pyçaklaryny yzygiderli ýaglamakdyr.

Aşaky aýak arkasy

Tigir dizaýnynyň iň soňky çäresi - agyrlyk derejesi.Inersenerler bu möhüm gatnaşygy optimizirlemek üçin her unsiýany materialy üns bilen öwrenýärler.Täze 916DH, häzirki zaman ýoldan çykmagyň berkligine ýa-da güýç talaplaryna täsir etmezligini üpjün etmek bilen, mümkin bolan agramy azaltmak üçin çykýar.
Arçaly dizaýn häzirki zaman dag tigirlerine ajaýyp gabat gelýär.Kelläniň turbasynyň profili ulalýar we ulalýar, wilkanyň ýapylmagy gysgalýar.Täze arçamyz, doly gysylanda ýeterlik kelläni arassalamak üçin öňe gitmek bilen bu zerurlygy göz öňünde tutýar.Iň ösen kompýuter modelleri tehnologiýasy, organiki göläniň şekilini döretmäge kömek etdi, materiallaryň iň az mukdary bilen optimal berkligi.

Floatimg Bahary

916DH howa çeşmesi şol bir rowaýata öwrülen ýumşaklyk we uzak ömür bilen gaýdyp geldi we häzirki wagtda orta aralyga goldaw bermek üçin ulaldylan negatiw howa çeşmesi bar.

kompaniýa medeniýeti

Öňki wilkanyň diňe aksesuar guraly däldigine ynanýarys.
Lider ýaly,
Tigiriň beýleki böleklerini yzygiderli öňe sürmek.
Şol sebäpden, HYZMATDAŞ FORK
Şeýle hem ýokary hilli öň çeňňekleriň lideri bolup, pudagy öňe alyp biler.
Biziň yzarlaýan zadymyz diňe bir daşky görnüş ýa-da ýekeje funksiýa däl,
Senagaty ýokary hilli örtükli çözgütler bilen üpjün ederis,
Adamlary ilkinji göreniňde hala.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň