Önüm merkezi

Tigir bilen syýahat edeniňizde, gaty wilkany ýa-da amortizator wilkasyny saýlaýarsyňyzmy?

Öňki wilka

Tigiriň öň tarapy welosiped çarçuwasynyň bir bölegi, şeýle hem welosipediň aýrylmaz bölegi.Welosipediň öňündäki wilkalar materiallara görä bölünýär.Alýumin garyndysyna, polatdan, uglerod süýümine we öňdäki wilkanyň beýleki materiallaryna takmynan bölünýär.

Ulanyşyň klassifikasiýasyna görä welosipediň öň çeňňegi gaty çeňňege, bahar çeňňegine, ýagly çeňňege we ş.m. bölünýär.Uzak aralyga münmek, welosipediň öňündäki wilkanyň tapawudy sebäpli welosipediň rahatlygyna täsir eder.

Öňki wilka diňe bir tigiriň işleýşine täsir etmän, eýsem çapyksuwaryň rahatlygyna we ýadawlygyna hem täsir edýär.Netijede, tigir sürýänleriň käbiri welosiped syýahaty üçin gaty çatryk ýa-da öň çatryk saýlamak meselesinde kynçylyk çekip bilerler.

Gaty vilka

Gaty vilka.Muny bilýändigiňize ynanýaryn.Gaty çatryk, uzak syýahat üçin oňat çatrykdyr.Sebäbi münmekde, öňdäki çatrykyň gurluş dizaýny sebäpli köp çylşyrymly, ýöne gödek däl bölümler üçin amatly bolup biler we agramy gaty agyr däl.

Gaty çatryklar diňe bir dürli bölümler üçin amatly bolman, eýsem müneniňizde suwarmagyňam zyýanly täsiri ýok.Bu hem oňaýsyz tarapy, sebäbi münüp barýarka gaty çeňňegiň amortizasiýasy ýok, ýagny şok siňdirişi ýok.

At müneniňizde, ýerden emele gelen yrgyldy esasan çapyksuwaryň eline bolar we titremäniň süzülmesine beýle duýgur däldir.Şonuň üçin gaty çatryklar köplenç az ýollar üçin amatly.

Asma wilka

Amortizator wilkasy takmynan gaz wilkasyna we ýag çeşmesine bölünýär.Gaty wilka üçin amortizator wilkasy, amortizator wilkasy gaty wilkadan ep-esli ýokary diýlip bilner.Adaty şok sorujy enjamlar, adatça çylşyrymly dag ýollary bilen iş salyşmak üçin ulanylýar.

Tigir sürýänleriň köpüsi, çygly ýerlerde uzak aralyklara münenlerinde, amortizator wilkasyny saýlap bilerler.Roadolda gaty gümürtik bolany üçin, öňdäki wilkany nemlendirmek gaty möhümdir.

Sebäbi şokuň gowy siňdirilmegi diňe bir çylşyrymly ýol şertleri üçin däl, eýsem welosiped sürýänler üçin has amatly bolup biler.Tigir sürýänleriň ýadawlygyny has gowy azaldyp biler.

Köplenç ýollarda münýän bolsaňyz we gaty gödek däl bolsaňyz, gaty çeňňek iň gowy jedeliňizdir.Eger gödek, gümürtik ýollara münýän bolsaňyz we gowy şok siňdiriş öňündäki wilka zerur bolsa, onda amortizatorlaryň öňdäki wilkasy iň gowy saýlawyňyzdyr.Öňki wilkany saýlanymyzda, tigir sürmek ýolunyň hakyky şertlerine görä iň amatly çeňňegi saýlamalydyrys.

 


Iş wagty: Awgust-30-2021