Önüm merkezi

Dag welosipediniň girişi bilmeli: dag welosipediniň öňdäki çatryk görnüşleri we aýratynlyklary.

Dag welosipediniň öňündäki çatryk, welosipediň möhüm bölegi, dag welosipedlerini taýýarlamak üçin dostlar köplenç şeýle sorag berýärler: öňdäki çatryk hakykatdanam möhümmi?Käbir adamlar dag welosipediniň çarçuwasy we çatrykdygyny aýdýarlar.Munuň dogrudygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, çatryk dagyň welosipediniň ýoldan daşarky ýerine ýetiriş we amatlylyk bilen iň köp baglanyşygydyr.Dag welosiped dostlarynyň salgylanmasyna taýýarlanmak üçin dag welosipediniň öň çatrygynyň klassifikasiýasyna aşakdaky ýönekeý giriş.

e7a59183270a4bcbaf31d40b448cf05b

Klassifikasiýadan dag welosiped gurluşy: gaty çeňňek, bahar gurluşy, ýag çeşmesiniň gurluşy, nebit we gaz gurluşy.Aşakdakylar degişlilikde girizilýär:

1.hard çeňňegi: adyň manysy wilkadan öň şok siňdirişi bilen däl, bu girizilmeýär.

2. nesil gurluşy: bahar çeňňegi baharyň şok siňdiriş effektini gazanmak üçin ulanylýar, köplenç öň çatrykyň gyrasynda çeşmeler ýa-da iki tarapda çeşmeler bar, öň çeňňek ýönekeý, arzan bahadan, zarba siňdiriş täsirinden pes , köplenç pes derejeli modeller üçin ulanylýar.

adefd964f7a9468a89bb3c4a1e8bb635

3. ýag çeşmesiniň gurluşy: ýagly çeşme wilkasy bahar çeňňeginiň gowulandyrylan görnüşi, ýag çeşmesiniň çeňňegi diňe çeşmäniň çep tarapynda, sag tarapy nemlendiriji gurnama, damping ýygnagy arkaly çygly ýag bilen doldurylýar; gulp wilkasyna baryp, öňdäki çeňňegi ýumşak we gaty funksiýany üýtgedip biler.Nebit çeşmesiniň öň çeňňegi, adatça, öň çatrykda tapylyp bilinýän gulp düwmesi bilen häsiýetlendirilýän ulagyň ortasynda görünýär.Aýlanandan soň, öňki wilkany gulplap bolýar.Umumy gulplama funksiýasy tekiz ýolda we dyrmaşmakda uly artykmaçlyklary görkezip biler.

4. Nebit we gaz gurluşy: nebitiň we gazyň öňündäki wilka, nebitiň öňündäki wilka meňzeýär.Springazyň ýerine howa basyşyny şok siňdiriş serişdesi hökmünde ulanýar we nasos arkaly ýumşak we gaty sazlaýar.Baharyň ýerine howany ulanýandyklary üçin has ýeňil, ýöne has gymmat we gulplama aýratynlyklary hem bar.

77824fec84ed418598376edccb6a123a

Damping ulgamy bolan umumy öňdäki çatryk gulplama funksiýasyna eýedir, ýöne hökmany suratda ýumşak gaty kadalaşdyryjy funksiýa, umumy ýagly pru .ina çeňňegi diňe gulplama funksiýasy, ýumşak gaty kadalaşdyryjy funksiýa we şol bir wagtyň özünde gulp we ýumşak gaty kadalaşdyryjy funksiýa bilen howa asma wilkasy bolmaly däldir. , howa öňündäki wilkany sazlamak, elbetde, iň çylşyrymly, laýyk howa basyşynyň bahasyna sazlamak üçin dürli agramlara görä zerur.

 

 


Iş wagty: Awgust-30-2021