Önüm merkezi

Forklaryň birnäçe esasy ölçegleri bar: ofset, uzynlyk, ini, rul turbasynyň uzynlygy we rul turbasynyň diametri.

  • Ofset

Welosiped çeňňekleriniň adatça ruluň ujuny öňe goýýan ofset ýa-da dyrnagy bar (motosikl dünýäsinde dyrmaşmak sözüniň başga ulanylyşy bilen garyşdyrylmaly däl).Bu pyçaklary öňe egreltmek, göni pyçaklary öňe burçlamak ýa-da vilkanyň ujuny pyçaklaryň merkezi çyzygynyň öňüne goýmak arkaly gazanylýar.Ikinjisi, asma mehanizminiň işlemegi üçin göni pyçaklar bolmaly asma wilkalarda ulanylýar.Egri çeňňek pyçaklar hem şok siňdirişini üpjün edip biler.
Bu ofsetiň maksady, ruluň ýer bilen kesişýän nokadynyň öňündäki tigiriň aralygyndaky aralygy “yzy” azaltmakdyr.Artykmaç ýol welosipediň öwrülmegini kynlaşdyrýar.
Racingol ýaryş welosiped çatryklarynyň ofisi 40-55mm. [2]Welosipedleri we beýleki dizaýnlary gezelenç etmek üçin, ofset kesgitlenende çarçuwanyň baş burçy we tigir ululygy göz öňünde tutulmalydyr we oňat işleýiş aýratynlyklaryny bermek üçin kabul ederlikli ofsetleriň çäkleri bar.Umumy düzgün, ýumşak kelläniň burçy has köp ofsetli wilka, kiçi tigirler bolsa uly tigirlerden has az ofset talap edýär.

  • Uzynlyk

Çeňňegiň uzynlygy, adatça aşaky ruluň aşagyndan öň tigir okunyň merkezine çenli rul turbasyna parallel ölçelýär. [3]1996-njy ýylda 13 700c ýol çatryklarynda geçirilen gözlegde iň uzynlygy 374,7 mm we iň azyndan 363.5 mm tapyldy.

  • Ini

Çeňňegiň ini, aralyk diýlip hem atlandyrylýar, iki çeňňegiň içki gyralarynyň arasynda öň tigir oky bilen ölçelýär.Häzirki zaman ululykdaky çatryklaryň köpüsinde 100 mm aralyk bar. [4]Oklar üçin niýetlenen daglyk welosiped wilkalarynyň arasynda 110 mm aralyk bar. [4]

  • Dolandyryş turbasynyň uzynlygy

Rul rulony ýa-da diňe nauşnikli podşipnikleri ýerleşdirmek üçin, ýüplükli nauşnik ýagdaýynda ýa-da sapaksyz nauşnik ýagdaýynda islenýän tutawaç beýikligine goşant goşmak üçin ululykda.

  • Dolandyryş turbasynyň diametri

Çeňňegi çarçuwa ulalanda, wilka rulunyň ýa-da ruluň diametri (1 ″ ýa-da 1⅛ ”ýa-da 1½”) çarçuwadan uly bolmaly däldir we rul turbasynyň uzynlygy takmynan takmynan bolmalydyr kelläniň turbasynyň uzynlygyna we nauşnikiň beýikligine deňdir.1⅛ “rul” ýa-da 1½ ”çarçuwada 1⅛ çeňňek üçin niýetlenen çarçuwada 1 ″ wilkany ulanmaga mümkinçilik berýän adapter toplumlary bar.

Roadol we dag ýaly ýokary derejeli welosipedleri öndürijiler, rul turbalaryny ulanyp başladylar.Artykmaç artykmaçlyklar bar bolsa-da, her öndüriji öz konwensiýalaryna eýerip, entek işlenip düzülen standartlar ýok.Bu çalyşma bölekleriniň diňe asyl öndürijiden elýeterli bolmagyny kynlaşdyrýar. [5]

  • Umumy ölçeg meselesi

Pyçaklar islenýän tigiriň ikisini hem ýerleşdirmek üçin dogry uzynlyk bolmaly we çarçuwanyň dizaýneri tarapyndan göz öňünde tutulan takmynan rul geometriýasyny üpjün etmek üçin dogry dyrnak bolmaly.Çeňňegiň funksional uzynlygy adatça “Axle-to-Crown” ýaryş uzynlygy (AC) bilen aňladylýar.Mundan başga-da, tigirdäki ok çeňňegiň ujuna laýyk bolmaly (köplenç 9 mm gaty ýa-da içi ok ýa-da 20 mm ok).Käbir öndürijiler Mawerigiň 24mm oky, ýöriteleşdirilen 25mm ok we Cannondale's Lefty ulgamy ýaly eýeçilik ülňüleri bilen çatryklary we gabat gelýän merkezleri hödürlediler.

  • Sapak

Çeňňegiň tigir çarçuwasynyň galan bölegine dakmak üçin ulanylýan nauşniklere baglylykda çeňňek rul turbalary sapakly ýa-da okalmadyk bolup biler.Okalmadyk polatdan dolandyrylýan turba, zerur bolsa degişli örtük bilen saplanyp bilner.Threadüplük meýdançasy, 26-ny ulanýan käbir köne Raleighlerden başga, her dýuýmda 24 sapak bolýar.


Iş wagty: Awgust-30-2021