Önüm merkezi

 • When traveling by bike, do you choose hard fork or shock absorbent fork?

  Tigir bilen syýahat edeniňizde, gaty wilkany ýa-da amortizator wilkasyny saýlaýarsyňyzmy?

  Tigir bilen syýahat edeniňizde, gaty wilkany ýa-da amortizator wilkasyny saýlaýarsyňyzmy?Öňki wilka Welosipediň öň tarapy welosiped çarçuwasynyň bir bölegi, şeýle hem welosipediň aýrylmaz bölegi.Welosipediň öňündäki wilkalar materiallara görä bölünýär.Alýumin garyndysyna, polatdan, c ...
  Koprak oka
 • Mountain bike entry must know: mountain bike front fork types and characteristics.

  Dag welosipediniň girişi bilmeli: dag welosipediniň öňdäki çatryk görnüşleri we aýratynlyklary.

  Dag welosipediniň girişi bilmeli: dag welosipediniň öňdäki çatryk görnüşleri we aýratynlyklary.Dag welosipediniň öňündäki çatryk, welosipediň möhüm bölegi, dag welosipedlerini taýýarlamak üçin dostlar köplenç şeýle sorag berýärler: öňdäki çatryk hakykatdanam möhümmi?Käbir adamlar dag tigirini fra diýýärler ...
  Koprak oka
 • Forks have several key dimensions

  Forklaryň birnäçe esasy ölçegleri bar

  Forklaryň birnäçe esasy ölçegleri bar: ofset, uzynlyk, ini, rul turbasynyň uzynlygy we rul turbasynyň diametri.Ofset Tigir çeňňekleri, adatça, çeňňegiň ujuny öňe goýýan ofset ýa-da dyrnak (motosikl dünýäsinde dyrmaşmak sözüniň başgaça ulanylmagy bilen garyşdyrylmaly däl) bolýar ...
  Koprak oka