Önüm merkezi

Mountain Bike Fork - 816

Gysga düşündiriş:

Smoothuwaş

MsagatDurable

Has köpFokalýan

Öňkülerden has köp

Hytaýda öndürilen, welosiped sürýänler üçin ýokary hilli we elýeterli welosiped wilkalaryny üpjün etmegi maksat edinýän hemme zadyň arzan we gowy hilidigini aýdýar.Acingaryşa laýyk zatlary satýarys.Zawod seriýaly önümleriň tekiz, ultra çydamly anod bilen bejermek prosesi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

816 seriýaly howa çeňňegi, dürli ýol şertlerine uýgunlaşmak üçin A TNL, A TNL-R, AIR-RL, A RL-R dört dürli konfigurasiýa sazlamasyny üpjün edýär.

Önümiň parametrleri

MODEL:

816

AIR-TNL

AIR-TNL-R

Howa gatnawy

AIR-RL-R

STEERER:

Alýumin ∮ 30 (39.8) * 28.6

GARAŞ PITCH :

P130mm

GAR :

Alýumin

GÖRNÜŞ:

Alýumin -∮34mm gaty Anodize

KASTING :

Magniý 100% ∮9.5mm açyk düşýär

SPRING :

Howa bahary

Düzediş :

TNL,

TNL-R

Howa gatnawy

RL-R

Aýratynlyklary:

Howa bahary
Gidrawlik gulpy

Howa bahary
Gidrawlik gulpy
Yza gaýtmak

Howa bahary
Uzakdan gulplamak

Howa bahary
Uzakdan gulplamak
Yza gaýtmak

WHEEL SIZE:

27.5 "29"

SYVAHATÇYLYK:

110

Tormoz görnüşi :

Disk tormozy

* R: Gaýtadan TNL: Gidrawlik gulpy, A: Howa radiosy: Uzakdan gulplamak

BMX Cycling Fork - 816 (1)
BMX Cycling Fork - 816 (4)
BMX Cycling Fork - 816 (2)
BMX Cycling Fork - 816 (3)

Nebit damper

Nebit damperimiz deňi-taýy bolmadyk sürüşiň hili we ultra-takyk sazlanyş üçin esasy görkeziji bolup durýar.Damper, çeňňegi doly sökmek we täzeden gurnamak üçin köp wagt talap edýän we çylşyrymly meseläni talap edýän düwmäniň öwrümi bilen ýetýär.

Howa bahary

Şol bir rowaýata öwrülen ajaýyplyk we uzak ömür bilen gaýdyp gelsek, 816-njy ýyllarda howa çeşmesiniň orta urga goldaw bermek üçin ulaldylan negatiw howa çeşmesi bar.

TheU.jedelsizM.ountainBikeF.ork

Rowaýata öwrülen 816, Harsh gurşawy üçin nätanyş däl.816, ýeňiji ýollaryň dowam etmegini üpjün etmek üçin öndürijilik, sazlaşyklylyk we ýeňil agramyň deňsiz-taýsyz utgaşmasyny hödürleýär, uly ýurt ýollaryndan başlap, dag gerşine çenli.

Göni dolandyryjy

816-nyň göni rul turbasy, berkligi-agramy hasam optimizirlemegiň, diňe zerur ýerlerde has köp material ýerleşdirmegiň we ýok ýerinde her unsiýany ýok etmegiň köp usullaryndan biridir.

Kärhananyň ruhy

Şekilleri biperwaý görelde alyň, göwünjeň şekilleri döredip bilmersiňiz.
Surfaceer ýüzüni boş göçürmek, janly çatryk döredip bilmeýär.
Öňki wilkanyň mahsus görnüşindäki zynjyrlardan dynyň we erkinlik we arassa durmuş duýgusyny yzarlaň.
“Ajaýyp · Hünärmen”, “hil” üçin tutanýerliligimizden we höwesimizden gelip çykýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň