Önüm merkezi

Mountain Bike Fork - 690

Gysga düşündiriş:

Gatylygy we çapyksuwarlara bolan ynamy ýokarlandyrmak üçin täze 38 mm şassi

Lyokary sazlap bolýarrulon Bahar, ýokarky ýerden batareýany rahat duýýar we dik ýerlere bolan ynamy ýokarlandyrmak üçin has ýokary beýikligi saklaýar

Smoothuwaş

Has çydamly

Has çeýe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

MODEL:

690

T-ML

T-TNL

T-RL

STEERER:

∮30 (39.8) * 28.6

GARAŞ PITCH :

P130mm

GAR :

Alýumin

GÖRNÜŞ:

Polat -∮32mm CP / QPQ

KASTING :

Alýumin açyk düşýän 100 * ∮9.5mm

SPRING :

Bobin

Düzediş :

T ML,

T TNL,

T RL

Aýratynlyklary:

Bobin
Öňünden ýüklemek
Mehaniki gulp

Bobin
Öňünden ýüklemek
Gidrawlik gulpy

Bobin
Öňünden ýüklemek
Uzakdan gulplamak

WHEEL SIZE:

26 "27.5" 29 "

SYVAHATÇYLYK:

100/120/140

Tormoz görnüşi :

Disk tormozy

* Azatlyk radiosy: Uzakdan gulplanan TNL: Gidrawlik gulpy, T: rulonyň ýüklenmegi

Hytaýda öndürilen, welosiped sürýänler üçin ýokary hilli we elýeterli welosiped wilkalaryny üpjün etmegi maksat edinýän hemme zadyň arzan we gowy hilidigini aýdýar.Acingaryşa laýyk zatlary satýarys.Zawod seriýaly önümleriň tekiz, ultra çydamly anod bilen bejermek prosesi bar.

690, çäklere garşy çykmak we dünýäniň iň kyn dag gurşawyny almak üçin döredilen çeňňegiň täze tohumy.ahyrky gitmegiň artykmaçlyklary bar.Oilag damper, rulon pru springina tehnologiýasy, “Wiper Seals” we “Maxima Plush Fluid” bilen işlenip düzülen, gaty 38mm şassi bar.Iň ýokary öndürijilikli, sportçy tarapyndan subut edilen tehnologiýalarymyz premium stil oýunlaryna gabat gelýär.Anodlaşdyrylan täç we Partneriň gol reňki - Slab Greý - haýran galdyryjy ilkinji çykyş.

Uzak syýahat Enduro hünärmeni

Hakykatdanam uly gitmeli bolanyňyzda, 688-e ýetiň. 120-140mm syýahat üçin optimallaşdyrylan we 695-nji ýyldaky ýaly öwrülişik aýratynlygy bilen gaplanan 688-nji ýyl, uzak syýahat üçin bir täç çeňňegiň ukyplydygyny kesgitleýär we a ynam, öndürijilik we çydamlylyk üçin täze görkeziji.Uly wagta hoş geldiňiz.

kompaniýa medeniýeti

Ajaýyp · Dizaýn

HYZMATDAŞLYK FORKY hemişe dünýä halkara nukdaýnazaryndan seredýär we önümiň “The Times” bilen deňeşdirilmegi we duşuşmagy üçin köp sanly içerki we daşary ýurt gözleg we dizaýn guramalary bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamalaryny baglaşdy.

Ajaýyp hyzmat

Aragatnaşykda çalt;önümçiligiň hilini we tertibini bermek;Satuwdan soň gaçmak we gaçmakdan gaça durmaň ... Hyzmatyň her bir jikme-jigi müşderini ýürekden tüýs ýürekden tanap biler ýaly, öňdäki wilkany PARTNER FORK-a berer, bu dogry.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň