Marka giriş

Partner Fork 2010-njy ýylda meşhur boldy. Örän ýokary hilli FORK önümleri bilen Europeewropada we ABŞ-da meşhurlyk gazandy we welosiped aýlawynda meşhur marka boldy.

“Partner Fork” brend adynyň ylhamy ýaly, Partner Fork hem “Ilki bilen hil we hyzmat ediş” markasy düşünjesinde öz pelsepesini çuňlaşdyrdy.Partner Fork markanyň ömri gany hasaplanýar we Partner Fork-yň ýaşamagy we ösmegi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

  • Brand pavilion1
  • PARTNER FORK
  • Brand Introduction
  • Brand Introduction

Şekilleri biperwaý görelde alyň, göwünjeň şekilleri döredip bilmersiňiz.
Surfaceer ýüzüni boş göçürmek, janly çatryk döredip bilmeýär.
Öňki wilkanyň mahsus görnüşindäki zynjyrlardan dynyň we erkinlik we arassa durmuş duýgusyny yzarlaň.
“Ajaýyp · Hünärmen”, “hil” üçin tutanýerliligimizden we höwesimizden gelip çykýar.

“Ajaýyp · Hünärmen” düşünjesine ygrarly “kämil adam”,
3650 gije-gündiz, Partner Fork senagaty “alty sany ýokary hilli taslama”,
360 ° hemme taraplaýyn hil kepilligi, wadalary amallar bilen ýerine ýetirmek.

Brand Mission

Marka missiýasy

Qualityokary hilli çatryklaryň öňdebaryjy markasyna öwrülmek

Öňki wilkanyň diňe aksesuar guraly däldigine ynanýarys.
Lider ýaly,
Tigiriň beýleki böleklerini yzygiderli öňe sürmek.
Şol sebäpden, HYZMATDAŞ FORK
Şeýle hem ýokary hilli öň çeňňekleriň lideri bolup, pudagy öňe alyp biler.
Biziň yzarlaýan zadymyz diňe bir daşky görnüş ýa-da ýekeje funksiýa däl,
Senagaty ýokary hilli örtükli çözgütler bilen üpjün ederis,
Adamlary ilkinji göreniňde hala.

  • Brand pavilion7
  • Brand pavilion6
Brand vision

Marka görnüşi

Hemmeler üçin gowy çatryklar