• Excellent · IntelligentExcellent · Intelligent

  Ajaýyp · Akylly

  - - Adaty akylly önümçilik

  PARTNER FORK, Lean, Maglumat, Awtomatlaşdyryş, Akyl, Standartlaşdyrma we Şahsylaşdyrmagy birleşdirýän “Lean Perfect Intelligent Factory” ulgamyny täzeleýär we ösdürýär.

 • Excellent ·SelectionExcellent ·Selection

  Ajaýyp · Saýlaw

  - - Saýlanan premium çig mal

  HYZMATDAŞ FORK berk çig mal dolandyryşy we gözegçilik ülňülerini özleşdirdi we çeşmeden hilini gözegçilikde saklamaga çalyşýar we bu pudak we müşderiler üçin has amatly we has oňat önümler döredýär.

 • Excellent · CraftExcellent · Craft

  Ajaýyp · Hünär

  - Netijeli innowasiýa tehnologiýasy

  HYZMATDAŞ FORKRalways hil we netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna eýerýär, gözleg we ösüş topary döretmek üçin köp pul sarp edýär, ajaýyp gözleg we ösüş dolandyryş ulgamyny döredýär, önümçilik prosesini täzeleýär we kämilleşdirýär we yzygiderli doldurmak üçin öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrýar. tehniki boşluk.

 • Excellent · Quality ControlExcellent · Quality Control

  Ajaýyp · Hil gözegçiligi

  - - Jikme-jiklikler derňelmeli

  HYZMATDAŞLYK FORKY hemişe hiliň önümleriniň ilkinji durmuşy hökmünde kabul edilýär we gowşurylan önümleriň her bir jikme-jiginiň müşderilere kanagatlanarly tejribe berip biljekdigini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik standartlaryny we gözleg ulgamlaryny kesgitleýär.

 • Excellent · DesignExcellent · Design

  Ajaýyp · Dizaýn

  - —Bazar tendensiýasyny öwreniň

  HYZMATDAŞ FORK, dünýä hemişe halkara nukdaýnazaryndan seredýär we önümiň “The Times” bilen deňeşdirilmegi we gurluş dizaýnynda hem-de daşky dizaýnynda bazar tendensiýasyna laýyk gelmegi üçin köp sanly içerki we daşary ýurt gözleg we dizaýn guramalary bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamalaryny baglaşdy. .

 • Excellent · serviceExcellent · service

  Ajaýyp hyzmat

  - Ygtybarly saýlaw Jogap

  aragatnaşykda çalt;önümçiligiň hilini we tertibini bermek;Satuwdan soň gaçmak we gaçmakdan gaça durmaň ... Hyzmatyň her bir jikme-jigi müşderini ýürekden tüýs ýürekden tanap biler ýaly, öňdäki wilkany PARTNER FORK-a berer, bu dogry.

 • exsho_01(1)
 • EXSHO_02

realrelaxmassage hakda

Näme üçin saýlamaly!

Dokuz ýyldan gowrak ösüş döwründe kompaniýa elmydama “innowasiýa hiline, hyzmatyň minnetdarlygy” sekiz häsiýetli düşünjä eýerýär, awtomatlaşdyrylan, köp ugurly, netijeli önümçilik kärhanasyny döretmäge borçlanýar;

Täze önümler

 • Snow Bike Fork – 895-20

  Gar tigirli çeňňek - 895-20

  Model : “TNL”, AR aýratynlyklary ...

 • Show Bike Fork – 916

  Tigir çeňňegini görkez - 916

  916-110 MODEL DÜZGÜN GÖRNÜŞ, TNLR AR Aýratynlyklary Howa bahary gidrawliki gulplanan howa çeşmesi gidrawliki gulplama gaýdýan howa çeşmesi goşa howa çeşmesi WHEEL SIZE 20 ″ 24 ″ 26 ″ 27.5 ″ SYVAHAT ...

 • Show Bike Fork – 916DH

  Tigir çeňňegini görkez - 916DH

  Model GÖRNÜŞ : Howa baharyny sazlamak : A TNL, TNL-R ARA aýratynlyklary: Howa çeşmesiniň gidrawliki gulplanmagy

 • Snow Bike Fork – 895DH-20

  Gar tigirli çeňňek - 895DH-20

  Model : “TNL”, AR aýratynlyklary ..

 • Snow Bike Fork – 190

  Gar tigirli çeňňek - 190

  MODEL 190 STEERER ∮ 25.4 * 28.6 CROWN PITCH P160mm CROWN Iron Black STANCHION Polat -∮28.6mm CP / QPQ CASTING Polat açyk düşüşi 135 * ∮10mm 4.0 SPRING Coil ADJUSTMENT T FEEL SÖZGÜNI 20 ″ 24 ″ 26 ″ Tormoz görnüşi Disk tormozy * C: hiç hili ýygyndy ýok Öňdäki wilkanyň diňe aksesuar guraly däldigine ynanýarys.Welosipediň beýleki böleklerine yzygiderli ýolbaşçylyk edýän ýaly ...

 • Mountain Bike Fork – 816

  Mountain Bike Fork - 816

  816 seriýaly howa çeňňegi, dürli ýol şertlerine uýgunlaşmak üçin A TNL, A TNL-R, AIR-RL, A RL-R dört dürli konfigurasiýa sazlamasyny üpjün edýär.Model * ∮9.5mm SPRING : Howa baharyny sazlamak : A TNL, TNL-R ...

 • Mountain Bike Fork – 690

  Mountain Bike Fork - 690

  Model Düzediş : T ML, T TNL, T RL aýratynlyklary Azatlyk Radiosy: Uzakdan ...

 • Mountain Bike Fork – 695-15

  Mountain Bike Fork - 695-15

  ModelBolt oky SPRING : Coil DÜZGÜNLIGI : T ML, T TNL, T RL aýratynlyklary * Azatlyk Radiosy: emoatlama ...

 • Big Discount Mountain Bike Suspension Fork - Mountain Bike Fork – 816 – Kemei

  Uly arzanladylan dag tigirli asma çatryk - M ...

  816 seriýaly howa çeňňegi, dürli ýol şertlerine uýgunlaşmak üçin A TNL, A TNL-R, AIR-RL, A RL-R dört dürli konfigurasiýa sazlamasyny üpjün edýär.Model * ∮9.5mm SPRING : Howa baharyny sazlamak : A TNL, TNL-R ...

HABARLAR

 • Tigir bilen syýahat edeniňizde, gaty wilkany ýa-da amortizator wilkasyny saýlaýarsyňyzmy?

  Tigir bilen syýahat edeniňizde, gaty wilkany ýa-da amortizator wilkasyny saýlaýarsyňyzmy?Öňki wilka Welosipediň öň tarapy welosiped çarçuwasynyň bir bölegi, şeýle hem welosipediň aýrylmaz bölegi.Welosipediň öňündäki wilkalar materiallara görä bölünýär.Alýumin garyndysyna, polatdan, c ...

 • Dag welosipediniň girişi bilmeli: dag welosipediniň öňdäki çatryk görnüşleri we aýratynlyklary.

  Dag welosipediniň girişi bilmeli: dag welosipediniň öňdäki çatryk görnüşleri we aýratynlyklary.Dag welosipediniň öňündäki çatryk, welosipediň möhüm bölegi, dag welosipedlerini taýýarlamak üçin dostlar köplenç şeýle sorag berýärler: öňdäki çatryk hakykatdanam möhümmi?Käbir adamlar dag tigirini fra diýýärler ...

 • Forklaryň birnäçe esasy ölçegleri bar

  Forklaryň birnäçe esasy ölçegleri bar: ofset, uzynlyk, ini, rul turbasynyň uzynlygy we rul turbasynyň diametri.Ofset Tigir çeňňekleri, adatça, çeňňegiň ujuny öňe goýýan ofset ýa-da dyrnak (motosikl dünýäsinde dyrmaşmak sözüniň başgaça ulanylmagy bilen garyşdyrylmaly däl) bolýar ...

Marka hyzmatdaşy

 • yadi
 • trin
 • bikehouse
 • galaxy
 • myatu
 • xds
 • wan